ฟิวเจอร์ ( Future )

ประวัติ
FUTURE เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ แบบเน้นเรียนรายบุคคล จากประสบการณ์สอน ด้วยความมุ่งมั่นให้เด็กทุกคนได้รับความรู้ และทักษะทางคณิตศาสตร์ และภาษา

มุ่งเน้นให้เด็กสามารถ คิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ เน้นปูพื้นฐานทักษะ คณิตศาสตร์และการแก้ไขโจทย์ปัญหา บวกกับการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เน้นให้เด็กมีการอ่าน การเขียน จับใจความได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน

ผู้ร่วมก่อตั้ง FUTURE จึงได้ก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์ ที่ได้ทำงานทั้งด้านการบริหาร และด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ และภาษา ให้กับเด็กในระบบการศึกษาของไทยจำนวนมาก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
สินค้าและบริการ
1.หลักสูตรคณิตศาสตร์

Basic (ปรับพื้นฐาน)
Advance (พิชิตโจทย์ปัญหา)

เริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี และเน้นเทคนิคในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์โดยการให้เห็นภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากหลักสูตรที่มีความต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้เนื้อหาเทียบเท่าในชั้นเรียนในโรงเรียนและเกินระดับชั้นเรียนได้ในที่สุด

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์

เน้นทฤษฎี + การทดลอง

มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน ซึ่งอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือ การสังเกต การกำหนดปัญหา และการตรวจสอบสมมุติฐาน และความรู้ (knowledge) ได้แก้ผลจากการกระทำของคน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล ข้อเท็จจริง ทฤษฎี และกฎ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม

3.หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Phonics / Reading / Listening / Writing / Speaking / Grammar

วิชาภาษาอังกฤษนั้นเริ่มต้นความสามารถในการอ่านจากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง นักเรียนจะเริ่มสะสมคำศัพท์ และฝึกฝนเพื่อสร้างความสามารถการอ่านขั้นพื้นฐาน จากนั้น จะก้าวไปสู่การเรียนโครงสร้างประโยค การแต่งประโยค การสรุปจับใจความ และการอ่านวิเคราะห์ คุณครู Future จะพิจารณาความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

4. หลักสูตรภาษาไทย

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อความเข้าใจในหลักภาษาไทย และพัฒนาการอ่านโดยใช้วรรณคดีลำนำ และภาษาพาที ให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมองและศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป การทำความเข้าใจ และคิดวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก ยังจะทำให้พวกเขามีมุมมองชีวิตที่กว้างไกล โดยผ่านหนังสือที่พวกเขาได้อ่านอีกด้วย

5. หลักสูตรศิลปะ

การประดิษฐ์ชิ้นงานกระดาษ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ และให้มีจิตนาการที่ไร้ขีดจำกัด
ปั้นดินเกาหลี พัฒนาสมองซีกขวา เสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนาการของเด็ก
2 มิติ สำหรับเด็ก 2 ขวบครึ่งขึ้นไป
3 มิติ สำหรับเด็ก 7 ขวบขึ้นไป

เป็นลักษณะการเรียนแบบรายบุคคล ผู้เรียนจะเริ่มต้นจากระดับง่ายตามพื้นฐานแต่ละคน และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องสู่ระดับที่สูงขึ้น ครูผู้สอนจะดูแลเด็กเป็นรายบุคคล ให้คำแนะนำและร่วมวางแผนการเรียน โดยผู้เรียนสามารถมาเรียนที่ศูนย์ 2-3 วัน/สัปดาห์

ค่าเรียน 1,200 – 1,500 บาท/เดือน/วิชา
ค่าแรกเข้า 300 บาท
สาขา
ทั่วประเทศ
ข้อมูลการลงทุน
ค่าแฟรนไชส์
60,000 บาท
เงินลงทุนแนะนำ
300,000 บาท
จำนวนสาขา
55 สาขา
คืนทุน
12 เดือน
คุณสมบัตินักลงทุน
•	สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี
•	มีใจรักด้านการศึกษา
•	การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
สิ่งที่จัดเตรียมให้
•	สิทธิ์ในการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า และแบบฝึกหัด ฟิวเจอร์
•	ป้ายโลโก้ 1 ป้าย
•	ฟรี แบบฝึกหัด เปิดศูนย์ครั้งแรกอย่างละ 3 ชุด
•	คณิตฯ(พื้นฐาน) ระดับ A - 9
•	คณิตฯ(โจทย์ปัญหา) ระดับ F1 – F9
•	ภาษาไทย ระดับ ก - ๖
•	อังกฤษ ระดับ A – G
•	ตัวอย่าง แบบฝึกหัด + แฟ้ม อย่างละ 1 ชุด
•	เฉลยแบบทดสอบวัดระดับ ระดับละ 2 เล่ม
•	เฉลยแบบฝึกหัด ระดับละ 2 เล่ม
•	สมุดบันทึกการเรียน 20 เล่ม
•	แบบทดสอบวัดระดับ 20 ชุด ทุกระดับ
•	ซองใส่แบบฝึกหัด 20 ซอง
•	ใบปลิว 1,000 แผ่น
•	ป้ายไวนิลหน้าศูนย์ 2 แผ่น ขนาด 3*2
•	ป้ายไวนิลขนาด 1*0.5/ 5 แผ่น
•	ป้ายธงญี่ปุ่น + เสา 1 ชุด
•	แผ่นเคลือบ เนื้อหาหลักสูตร 1 ชุด
•	การฝึกอบรมครูผู้สอน + ผู้ติดตาม 2 คน
•	คำปรึกษาการบริหารศูนย์ พร้อมการดูทำเลเบื้องต้น
•	กระเป๋า 20 ใบ
•	เสื้อโปโลฟิวเจอร์ 2 ตัว
•	ซองชำระค่าเรียน 20 ซอง
•	ใบสมัครเรียน 2 เล่ม
•	ใบเสร็จรับเงิน 2 เล่ม
•	ตรายาง + หมึก
•	ใบประกาศรับรองศูนย์พร้อมกรอบ 2 ชุด
•	แฟ้มสรุปสูตร 2 แฟ้ม
•	สื่อศิลปะอย่างละ 3 ชุด
ติดต่อ
ชื่อบริษัท
บริษัท ฟิวเจอร์เอดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ติดต่อ
คุณภาณุวัฒน์ สุภัควรกุล
โทร
089-6296735
อีเมล์
Futuremath2558@gmail.com
ไลน์ไอดี (Line ID)
0872629361
Website
Facebook
Youtube
อัพเดท 947 วันที่แล้ว เปิดอ่าน 204 ครั้ง

ลงชื่อเข้าใช้