แฮ็พพิแมธ ( HAPPY MATH )

ประวัติ
อาจารย์ ชนินทร์ ปรีชพันธุ์ ผู้ริเริ่มระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัวในประเทศไทย มากกว่า 20 ปี ด้วยความมุ่งมั่นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทัดเทียมกัน ที่จะเก่งคณิตศาสตร์ตลอดชีวิต เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาสำคัญ ถ้าเด็กทุกคนมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีตั้งแต่เล็กๆ เขาจะรักการเรียน คิดเป็น แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ ของเด็กเป็นรายบุคคลให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการมีความรู้เหนือชั้นเรียนเป็นหลักสำคัญ ที่ทำให้เด็กทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว “แฮ็พพิแมธ” จึงได้ก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์ ที่ได้ทำงานทั้งด้านการบริหาร และด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กในระบบการศึกษาของไทยจำนวนมากประกอบกับการมีส่วนร่วมการพัฒนาการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
สินค้าและบริการ
เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขา
ทั่วประเทศ
ข้อมูลการลงทุน
ค่าแฟรนไชส์
70,000 บาท
เงินลงทุนแนะนำ
1,000,000 บาท
จำนวนสาขา
165 สาขา
คืนทุน
12 เดือน
คุณสมบัตินักลงทุน
•	สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์ และเครื่องหมายแฮ็พพิแมธ
•	สื่อ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่บริษัทแฮ็พพิแมธ ได้จัดทำขึ้น
•	คู่มือการบริหารจัดการศูนย์แฮ็พพิแมธ
•	สื่อเอกสารใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น โลโก้ แบนเนอร์ แผ่นปลิว ตรายาง นามบัตร และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น Website, Facebook, E-Book, นิตยสาร และวารสารต่างๆ เป็นต้น
•	บริษัทให้การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ บุคลากรทุกระดับของศูนย์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆตลอดระยะเวลาของสัญญา
•	บริษัทให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลเรื่องการบริหารจัดการศูนย์ เช่นการเลือกสถานที่ การประชุมผู้ปกครองในวันแรกของการเปิดศูนย์ เป็นต้น
•	บริษัทมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Franchise อย่างชัดเจน
•	ถ้าท่านรักการเป็นครู ชอบการคิดคำนวณ แฮ็พพิแมธทำให้ท่านเป็นครูดีที่เก่งคณิตศาสตร์ได้ทุกคน
สิ่งที่จัดเตรียมให้
•	ผู้ลงทุน บริษัท แฮ็พพิแมธ จำกัด ยินดีร่วมงานกับทุกท่านที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ต้องการมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กไทย
•	สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี
•	การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
•	มีใจรักการเป็นครู
•	มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์
•	สามารถสอนและบริหารศูนย์ได้ด้วยตนเอง
ติดต่อ
ชื่อบริษัท
ผู้ติดต่อ
คุณชนินทร์ ปรีชพันธุ์
โทร
065-509-5455
อีเมล์
happymath2554@yahoo.com
ไลน์ไอดี (Line ID)
Youtube
อัพเดท 947 วันที่แล้ว เปิดอ่าน 222 ครั้ง

ลงชื่อเข้าใช้