เชสเตอร์ ( CHESTER’S )

ประวัติ
ร้านอาหารเชสเตอร์ เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2531 เมื่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มบริษัทซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจรของไทย และผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลก ได้ก่อตั้ง บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ อาหารที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค  

เชสเตอร์ จึงถือกำเนิดขึ้นในฐานะธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ระดับสากลของคนไทยรายแรก ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากิจการฟาสต์ฟู้ดชั้นนำจากต่างประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี  
สินค้าและบริการ
ศูนย์กลางแห่งคุณภาพและมาตรฐาน
สาขา
แบ่งเป็นร้านของบริษัทฯ จำนวน 100 สาขา ร้านแฟรนไชส์ จำนวน 100 สาขา
ข้อมูลการลงทุน
ค่าแฟรนไชส์
700,000 บาท
เงินลงทุนแนะนำ
6,000,000 บาท
จำนวนสาขา
200 สาขา
คืนทุน
12 เดือน
คุณสมบัตินักลงทุน
•	สัญญาแฟรนไชส์มีระยะเวลา 10 ปี
•	ผู้รับอนุญาตเป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่
•	การดำเนินการก่อสร้างและตกแต่ง ต้องใช้ผู้รับเหมาที่ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จัดเตรียมไว้เท่านั้น
•	การจดทะเบียนนิติบุคคล ผู้รับอนุญาต ห้ามใช้ชื่อและตราสำคัญที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
•	ผู้รับอนุญาตจะต้องซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้าที่บริษัทฯเป็นผู้กำหนด และจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในราคาที่บริษัทฯกำหนด
•	ผู้รับอนุญาตจะต้องจำหน่ายสินค้าที่บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายสินค้าอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
•	ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดซื้อ จัดหา และใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องครัวต่างๆ รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมการบริหารสาขาตามที่บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด กำหนด
•	ผู้รับอนุญาตต้องส่งงบการเงินให้บริษัทฯทุกเดือน
•	ผู้รับอนุญาตต้องเตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯเข้าไปตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ  ได้ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ หากบริษัทฯแจ้งให้ผู้รับอนุญาตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของบริษัทฯ ผู้รับอนุญาตจะต้องรีบดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด
•	ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีการประกันภัยอาคารทรัพย์สิน ภายในร้านตามที่บริษัทฯกำหนด
•	ผู้รับอนุญาตต้องโอนเงินจากยอดขายจริงเข้าบัญชี บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด ( ผู้ให้อนุญาต ) ทุกวันทำการของธนาคาร และผู้รับอนุญาตจะได้รับเงินโอนคืนทุกวันที่ 25 ของเดือนนั้น 10% ของประมาณการยอดขาย และโอนในส่วนที่เหลือในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หลังหักค่าสิทธิ ค่าวัตถุดิบ ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
•	ผู้รับอนุญาตเป็นผู้เตรียมพนักงานทุกระดับ โดยบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด เป็นผู้ช่วยคัดเลือกให้
•	บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะทำการฝึกอบรมทีมงานทุกระดับก่อนเปิดสาขาอย่างน้อย 75 วัน
•	บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะให้ความช่วยเหลือส่งทีมงาน เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในช่วงร้านเปิด 2 เดือนแรก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
•	บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะเก็บค่าบริหาร 5% จากสินค้าและวัตถุดิบที่สั่งและส่งไปจากบริษัทเชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด
•	บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้รับอนุญาตกระทำผิดสัญญา 
•	หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการเลือกสรรแฟรนไชส์ซี่
•	เป็นนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินดี
•	ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย
•	มีงบประมาณในการลงทุน และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ พร้อมศักยภาพในการขยายสาขาในอนาคต
•	มีความมุ่งมั่น และตั้งใจตลอดจนเอาใจใส่ในการบริหารสาขาอย่างเพียงพอ
•	เป็นเจ้าของ หรือสิทธิการเช่า ทำเลที่ตั้ง ที่มีศักยภาพในการดำเนินกิจการ “ร้านเชสเตอร์”
•	หมายเหตุ  หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
สิ่งที่จัดเตรียมให้
ผู้ซื้อแฟรนไชส์ รายใหม่จะได้รับบริการต่างๆ ก่อนการเปิดร้าน คือ การให้คำปรึกษาด้านการเลือกทำเลร้าน การก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ การฝึกอบรมด้านการบริหารร้านที่ร้านสาขาของบริษัท เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

นอกจากนี้ยังมีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้จัดการร้านมืออาชีพเป็นเวลา 2 เดือนหลังจากเปิดร้าน ผู้ซื้อแฟรนไชส์จำเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าบางรายการจากบริษัท อย่างเช่น วัตถุดิบและส่วนผสม อย่างไรก็ตาม สินค้าอื่นๆ บางรายการ ผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถจัดหาได้เองภายใต้มาตรฐานที่บริษัทกำหนด
ติดต่อ
ชื่อบริษัท
บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
ผู้ติดต่อ
คุณพิมพ์นารา บุญราช, คุณกัณฑพัชร์ เชิดเพ็ชรัตน์
โทร
099-7830045, 091-9544265
อีเมล์
kanthapatch.c@globalkitchen.co.th
ไลน์ไอดี (Line ID)
อัพเดท 1160 วันที่แล้ว เปิดอ่าน 261 ครั้ง

ลงชื่อเข้าใช้