นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อความที่กล่าวถึงใน “ข้อตกลงและเงื่อนไข” (ทั้งนี้รวมถึงข้อความที่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงหรือแก้ไขคำนิยามไว้ ณ ที่นี้ หรือในบริบทที่เกี่ยวข้อง) ต้องมีความหมายเดียวกันกับที่ใช้ในนโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์ peuntee.com ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายรักษาความลับส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดในการรับข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็ปไซต์ และทางเว็บไซต์จะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ผ่านความยินยอมจากท่านโดยเด็ดขาด

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่ทางเว็บไซต์จัดให้กับลูกค้า รวมไปถึงการบริการทางการตลาดและกิจกรรมพิเศษต่างๆของเว็บไซต์และหน่วยงานในเครือ ในกรณีที่ท่าน ในฐานะผู้โฆษณาได้เลือกลงโฆษณาใน “peuntee.com” ท่านต้อง:

1. หากท่านเป็นบุคคลธรรมดาต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตของท่าน หรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงของท่านที่เว็บไซต์ หรือ

2. หากท่านเป็นองค์กรหรือบริษัทฯ ให้ส่งสำเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนธุรกิจเพื่อพิจารณา ทั้งนี้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต หรือ สำเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนธุรกิจของท่าน

2.1 จะได้รับการเก็บรักษาในชั้นลับสุดยอดโดยเว็บไซต์และ
2.2 ทำลายอย่างถูกต้องในทันทีที่ข้อมูลในสำเนาได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ลงโฆษณาของท่านทางเว็ปไซต์ ท่านไม่สามารถอนุญาตให้ทางเว็บไซต์ให้อีเมล์แอดเดรสของท่านกับกลุ่มลูกค้าในอนาคตของท่าน เพื่อให้ติดต่อท่านกลับผ่านทางอีเมล์เป็นการส่วนตัวไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมผ่านทางเว็ปไซต์ต้องเก็บรักษาและได้รับการดำเนินเรื่องในประเทศใดๆ ที่เว็บไซต์มีสาขา หรือหน่วยงานในเครือดำเนินการอยู่ในการให้ข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์นี้ ท่านยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศได้ พร้อมกันนี้ท่านยินยอมให้ผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์หรือลงทะเบียนในฐานะผ ู้ใช้ ถ่ายทอด เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังบุคคลอื่นได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางเว็บไซต์ตกลงที่จะไม่นำเลขที่ประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางของท่านออกแสดง (หากจำเป็นจะต้องเอกสาร เช่น ใบแจ้งความ หมายศาล ทุกครั้ง) รวมถึงไม่เปิดเผยชื่อของท่านแก่คนทั่วไป หรือ เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นให้บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมหมายเลขบัตรประชาชนตามที่ไ ด้ระบุไว้โดยเด็ดขาด

การเข้าถึงข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการขอเรียกดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่ านที่เก็บรักษาไว้กับเว็บไซต์ได้ อีกทั้งท่านยังมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน (ขึ้นอยู่กับการยืนยันหลักฐานแสดงตน) ที่เก็บรักษาไว้กับเว็บไซต์ และสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้เอง ยกเว้นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขพาสปอร์ต หรือ หมายเลขใบรับรองการขึ้นทะเบียนธุรกิจที่ไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้หากไม่ได้รับการรับรองว่าไม่ใช่หมายเลขที่ถูกต้อง

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและการปฏิเสธของท่าน ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการเก็บรักษาไว้กับเว็บไซต์จนกว่าท่า นจะร้องขออย่างเป็นทางการ ให้เว็บไซต์ลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากฐานข้อมูลของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามท่านสามารถลบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็ปไซต์เมื่ อใดก็ได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเว็บไซต์ ที่ peunteeMedia@gmail.com

สำหรับผู้ที่ต้องการนำบทความ บทวิเคราะห์ ไปเผยแพร่ต่อ

สำหรับผู้ที่ต้องการนำบทความ บทวิเคราะห์ ที่มีอยู่ในภายเว็บไซต์ peuntee.com ที่ทางทีมงาน peuntee.com ได้จัดทำขึ้นมานั้นไปเผยแพร่ต่อ ทางทีมงาน peuntee.com “ไม่อนุญาต” ทุกกรณี หากต้องการนำไปเผยแพร่ต่อกรุณาติดต่อทีมงาน peuntee.com ที่ peunteeMedia@gmail.com โดยจะคิดราคาในรูปแบบ “ค่าเช่า” บทความ บทวิเคราะห์เป็นรายปีปีละ 5,000 บาท ต่อ 1 บทความ โดยจะนับตั้งแต่วันแรกที่ได้เผยแพร่ บทความ บทวิเคราะห์ได้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะชน และต้องลงที่มายังบทความ บทวิเคราะห์ ต้นฉบับทุกครั้ง


แก้ไขล่าสุด: 6 พ.ค. 2562

ลงชื่อเข้าใช้